odkaz na kachlové sporákyodkaz na krbyodkaz na grilyodkaz na návrhy

 


 


Akumulaèní systémy


 


 


 

Krby /   

KOMINKI

 Kominek sprawia w pomieszczeniu nie tylko artystyczny element,ale przede wszystkim alternatywne ogrzewanie.


Kominki s¹ ogrzewaniem przynosz¹cym do pomieszczenia efektu ‘’OTWARTEGO OGNIA’’. G³ówn¹ charakterystyk¹ kominkowych palenisk(wk³adów kominkowych)jest wielka przeszklona powierzchnia,oznacza to jednak koniecznoœæ utrzymania czystoœci szk³a co osi¹gniemy pal¹c suchym drzewem.
 


Jako przyjemne rozszerzenie funkcji kominka jako centralne ogrzewanie oferujemy mo¿liwoœæ rozprowadzenia ciep³ego powietrza do dalszych pomieszczeñ domu czy mieszkania.


Stawiamy kominki klasyczne i nowoczesne,a to jak z nawiewem po ca³ym domie , tak i z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia na centralne ogrzewanie.
 

U¿ywamy wk³adów kominkowych domowych i zagranicznej wyroby.Do komina przy³¹czamy je rur¹ ze stali nierdzewnej z mo¿liwoœci¹ czyszczenia.
 

Gwarantujemy kontrole komina.Na wszystkie budowy ogrzewania dajemy DWA LATA GWARANCJI +KOMPLETN¥ DOKUMENTACJE.

 


 


Krbové vložky

Wk³ady kominkowe

 

                 

 

 

KONTAKTUJCIE SIÊ Z NAMI A MY WAM CHÊTNIE POMO¯EMY

 

 


 

 
Kominki budujemy :

- Rustic i nowoczesne
p³yty, kaflowe, lub wy³o¿one naturalnym kamieniem..

- otwarte, lub wk³adu kominkowego.

- akumulacji, ciep³ej i gor¹cej.
 
- kominki ogrodowe i grille.
 


 

Èím a jak topit?


Stavební pøipravenost

 


 


 


WZORY NASZEJ PRACY:


Copyright 2011 Kamnáøství KURYANOV s.r.o. /  Webdesign by Kult  v.kult@seznam.cz